نقش خوانش بدنمند از استعاره در دفاع از تلفیق تکاملی گسترش‌یافته

نوع مقاله: علمی-پژوهشی