نقش خوانش بدنمند از استعاره در دفاع از تلفیق تکاملی گسترش‌یافته

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

2 استادیار زیست شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات

3 دانشجوی دکتری دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات تهران

10.30465/ps.2020.4542

چکیده

تلفیق تکاملی گسترش‌یافته نظریه‌ای است که پیشنهاد میدهد برای ارائه‌ی تبیین در مورد یافته‌های جدید در زیست‌شناسی تکاملی و نیز افزایش قدرت تبیینی برای یافته‌های موجود، چارچوب‌های مفهومی تلفیق تکاملی نیاز به بازنگری دارند. این بازنگری، گسترش در چارچوب‌های مفهومی تلفیق تکاملی را به دنبال داشته و چارچوب مفهومی مبتنی بر تکامل ژن‌محوری بایستی به چارچوبی تکوین‌محور گسترش ‌یابد؛ اما حامیان تلفیق تکاملی دهه‌های 30 و 40 این نظریه را بی‌نیاز از هرگونه بازنگری دانسته و درخواست برای هرگونه گسترشی در چارچوب‌های مفهومی آن را رد می‌کنند. هر دو نظریه‌ی تلفیقی فعلی و گسترش‌یافته از استعاره‌هایی برای بیان منظور خود بهره می‌برند ازجمله استعاره‌های موسیقی حیات و ژن خودخواه که به ترتیب دو چارچوب مفهومی گسترش‌یافته و تلفیق فعلی را نمایندگی می‌کنند. از سویی دیگر خوانش بدنمند از استعاره استعمال استعاره‌ها را در نظریات علمی به حوزه‌ی اندیشه‌ی دانشمند و چارچوب مفهومی حاکم بر ذهن او مربوط می‌داند. بر این اساس می‌توان استدلالی به سود طرفداران گسترش در تلفیق تکاملی اقامه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Embodied Reading of Metaphor in Defending Extended Evolutionary Synthesis

نویسندگان [English]

  • Reza Naderlo 1
  • Reza Azizinezhad 2
  • Mahmoud Mozhdeh khoshknoodahani 3
1 Deputy of Education, Faculty of Biology, University of Tehran
2 Assistant Professor of Biology, Faculty of Agriculture, University of Science and Research
3 PhD student of Azad University of Science and Research Branch
چکیده [English]

Extended Evolutionary Synthesis is a theory that suggests that the conceptual framework for evolutionary synthesis needs to be reviewed to provide an extending of the new findings in evolutionary biology and to increase the explanatory power for existing findings. This review is about extending in the conceptual frameworks of evolutionary synthesis, and Gene-based evolutionary framework should be extended to the developmental framework. But the evolutionary proponents of the 1930s and 40s do not consider this theory to be any review, and they refuse to ask for any extension in its conceptual framework. Both current and extended compilation theories use metaphors to express themselves, such as the metaphors the music of life and selfish genes, which represent two broad conceptual frameworks and represent the current integration. On the other hand, the embodied reading of metaphor relates the use of metaphors in scientific theories to the domain of the scientist's thought and the conceptual framework governing his mind. On this basis, one can argue in favor of extending in evolutionary synthesis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extended Evolutionary Synthesis
  • metaphor
  • conceptual framework
  • embodied
  • Reciprocal Caustion
  • Constructive development
مایر، ارنست. چه چیزی زیست‌شناسی را بی‌همتا می‌سازد؟ ترجمه: کاوه فیض‌اللهی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1388.
2.       لیکاف، جورج و جانسون، مارک. فلسفه‌ی جسمانی ذهن جسمانی و چالش آن به اندیشه‌ی غرب، ترجمه: جهانشاه میرزابیگی، انتشارات آگاه،1393.
3.       خادم زاده، وحید ؛ سعیدی مهر، محمد (1393)، استعاره‌های مفهومی در علیت، پژوهشنامه‌ی علوم انسانی، دوفصلنامه‌ی فلسفی شناخت، شماره‌ی 71، ص 3-37.
Noble, Denis. THE MUSIC OF LIFE, V6, 2016, www.musicoflife.website.
Pigliucci, Massimo and Müller, Gred, B. Evolution, the Extended Synthesis, M.I.T press, Cambridge, 2010.
Koonin, Eugene. "Towards a postmodern synthesis of evolutionary biology", Cell Cycle. 8: 799–800, 2009.
Keller EF. (2014) From gene action to reactive genomes. J. Physiol. 592, 2423–2429.
Gilbert SF, Opitz J, Raff RA. (1996) Resynthesizing evolutionary and developmental biology. Dev. Biol. 173, 357–372, 1996.
Noble D, Jablonka E, Joyner M, Mu¨ller GB, Omholt S. (2014) The integration of evolutionary biology with physiological science, 2014.
Laland KN et al. (2014) Does evolutionary theory need a rethink? Nature 514, 161–164, 2014.
Koonin EV. (2009) Darwinian evolution in the light of genomics. Nucleic Acids Res. 37, 1011–1034, 2009.
Koonin, E. V. Makarova, A. S. & Aravind, L. 2001 Horizon- tal gene transfer in Prokaryotes. Quantification and classification. Annu. Rev. Microbiol. 55, 709-742, 2001.
Daniel R. Brooks & Salvatore J. Agosta, Children of time: The extended synthesis and major metaphors of evolution, School of Biological Sciences, University of Nebraska-Lincoln, Lincoln NE 68588-0514, USA, 2012.
Sean B. Carroll1, 2008, Evo-Devo and an Expanding Evolutionary Synthesis: A Genetic Theory of Morphological Evolution Howard Hughes Medical Institute, Laboratory of Molecular Biology, University of Wisconsin–Madison, Madison, 2008.
 Bruce H. Weber. 2011, Extending and expanding the Darwinian synthesis: the role of complex systems dynamics, Department of Chemistry and Biochemistry, California State University Fullerton, 2011.
Svensson I. Erik, (2018)  On Reciprocal Causation in the Evolutionary Process, 1-14, 2018.
Pigliucci, M. (2007). Do we need an extended evolutionary synthesis? Evolution, 61, 2743–2749, 2007.
 Pigliucci Massimo (2009) An Extended Synthesis for Evolutionary Biology Departments of Ecology and Evolution and of Philosophy, Stony Brook University, Stony Brook, New York, USA, 2009.
Noble. Denis, Evolution beyond neo-Darwinism: a new conceptual framework, Published by The Company of Biologists Ltd | The Journal of Experimental Biology 218, 7-13, 2015.
Laland K, Uller T, Feldman M, Sterelny K, Mu¨ller GB, Moczek A, Jablonka E, Odling-Smee J. Does evolutionary theory need a rethink? Yes, urgently. Nature 514, 161–164, 2014.
Babic, A. Lindner, A. B. Vulic, M. Stewart, E. J. & Radman, M. Direct visualization of horizontal gene transfer. Science 319, 1533-1536, 2008.
Parnell, Dennis R. Heralding a New Synthesis Modes of Speciation by M. J. D. White. Systematic Botany. Vol. 3, No. 1. p. 126, 1978.
Tange Koen B, Tiege Alexis De, Pauwels Lieven, Blancke Stefaan, Braeckman Johan, What’s wrong with the modern evolutionary synthesis? A critical reply to Welch 2017, 2018.
Laland KN, Uller T, Feldman MW, Sterelny K, Mu¨ller GB, Moczek A, Jablonka E, Odling-Smee J. The extended evolutionary synthesis: its structure, assumptions, and predictions, 2015.
 Muller GB. Why an extended evolutionary synthesis is necessary, 2017, http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2017.0015.
Gould SJ. Darwinism and the expansion of evolutionary theory. Science 216, 380–387, 1982.
Gould SJ. The structure of evolutionary theory. Cambridge, MA: Belknap Press, 2002.
Gupta M, Prasad NG, Dey S, Joshi A, Vidya TNC. Niche construction in evolutionary theory: the construction of an academic niche? 2017.
 Kirschner M, Gerhart J. The plausibility of life: resolving Darwin’s Dilemma. New Haven, CT: Yale University Press, 2005.
Oyama S, Griffiths PE, Gray RD (eds). Cycles of contingency: developmental systems and evolution. Cambridge, MA: MIT Press. 2001.
West-Eberhard MJ. Developmental plasticity and evolution. Oxford, UK: Oxford University Press, 2003.
Boto. Luis. Horizontal Gene Transfer in Evolution: Facts and Challenges, 2014, http://www.jstor.org/stable/40506190
Schwab. Daniel B, Sofia Casasa and Moczek. Armin P, On the Reciprocally Causal and Constructive Nature of Developmental Plasticity and Robustness, Department of Biology, Indiana University Bloomington, Bloomington, IN, United States, 2019.
Hallgrı ´msson B, Hall BK. 2011Epigenetics. Linking genotype and phenotype in development and evolution. Berkeley, CA: University of California Press, 2011.
Charlesworth, B. The good fairy godmother of evolutionary genetics. Curr. Biol. 6:220, 1996.
Coyne, Jerry. Does evolution need a revolution? Why Evolution Is True (Blog), 2014.
Kurland. C. G. B. Canback, and Otto G. Ber. Horizontal gene transfer: Acritical view, Department of Molecular Evolution, Evolutionary Biology Centre, University of Uppsala, Sweden, 2003.
Buss LW, The evolution of individuality. Princeton University Press, Princeton, 1987.
Kövecses, Z. Where metaphors come from: Reconsidering context in metaphor. Oxford University Press, USA, 2015.
Snell-Rood EC. Selective processes in development: implications for the costs and benefits of phenotypic plasticity. Integr. Comp. Biol. 52, 31–42, 2012.
Futuyma Douglas J. Evolutionary biology today and the call for an extended synthesis, http://dx.doi.org, 2017.