مسئلۀ اندازه‌گیری در مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

اندازه‌گیری در مکانیک کوانتوم یکی از وجوه افتراق اساسی آن با مکانیک کلاسیک است. در این مقاله مسئلۀ اندازه‌گیری، به‌عنوان یک مسئلۀ مهم در مکانیک کوانتوم طرح شده است و ضمن تحلیل مبانی فلسفی آن، راه‌حل‌هایی که مدل‌های مختلف نظری برای آن ارائه کرده‌اند به‌اجمال بررسی، تحلیل و مقایسه شده است تا از رهگذر آن بهترین راه‌حل یا راه‌حل‌های ارائه‌شده انتخاب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement Problem in Philosophical Foundations of Quantum Mechanics

نویسنده [English]

  • Ali Reza Mansouri
* Faculty member of Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran
چکیده [English]

In this Paper, Measurement Problem as one of the main dissociations of Quantum Mechanics from Classical Mechanics is discussed. By giving a brief overview of the theoretical models for solving this problem, we emphasize on philosophical considerations involved in choosing the best one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Measurement problem
  • Quantum mechanics interpretations
  • realism
  • Schrodinger's cat
  • Philosophy of Quantum Mechanics