واقعیت فیزیکی در نظریة الکترومغناطیس کلاسیک

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری، و پژوهشگر سازمان انرژی اتمی

چکیده

در خصوص مفهوم میدان در نظریة الکترومغناطیس ـ همچون دیگر مفاهیم فیزیک ـ رویکردهای مختلفی وجود دارد که عملیات‌گرایی و واقع‌گرایی از مطرح‌ترین آن‌ها هستند. در این مقاله ابتدا دیدگاه‌های تجربه‌گرایانة کارنپ و بریجمن مطرح می‌شود و سپس نگاه واقع‌گرایانة مارک لنگ بر‌اساس کتاب مقدمه‌ای بر فلسفة فیزیک
(Lange, 2002) وی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مارک لنگ در این کتاب به دو مسئلة اساسی می‌پردازد: «چرا کنش از راه دور یک مسئله است» و «چه دلایلی برای واقعی دانستن میدان‌ها داریم؟» استدلال اصلی لنگ برای هر‌دو مسئله، مبتنی بر فرض شهود موضعیت و ارضای این شهود است. وی فیزیک کلاسیک را در حل مسائل مربوط به وضعیت هستی‌شناختی انرژی، واقعیت میدان و موضعیت فضا ـ زمانی ناتوان می‌داند و معتقد است که همانا نظریة نسبیت اینشتین است که از عهدة این مسائل برمی‌آید.
در این مقاله از این ادعا دفاع می‌شود که مفهوم واقعیت میدان در حوزة کلاسیکی صرفاً مبتنی بر یک پس‌زمینه و باور متافیزیکی و هستی‌شناسانه است، بنابراین با دیدگاه عملیات‌گرایی تعدیل‌شده در خصوص شناخت میدان قابل جمع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical Reality in the Classical Electromagnetism

نویسنده [English]

  • Mahmoud Mokhtari
Ph.D Candidate of Philosophy of Science, researcher in Atomic Energy Organization of Iran
چکیده [English]

There are several approaches to the concept of "Filed" in the classical theory of Electromagnetism; Operationalism and Realism are two important strategies in this regard. I this paper the Realistic view of Marc Lang is introduced as well as the empiricist views of Carnap and Bridgman. Lang in his famous book "An Introduction to the Philosophy of Physics" suggests two essential questions about "action at distance" and "reality of fields" and after a proper discussion conclude that the Classical Physics is not capable of dissolving the problems relating the locality and the ontology of energy and field, and it is the mission of the Special Theory of Relativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetism
  • 00Realism
  • Operationalism
  • Locality
  • Marc Lang