امکان طبیعت‌گرایی در علم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام دانشگاه اصفهان

چکیده

طبیعت‌گرایی علمی آموزه‌ای مشتمل بر دو جزء هستی‌شناختی و روش‌شناختی است. بر اساس جزء روش‌شناختی، روش علمی تنها منبع برای کسب شناخت معتبر (راجع به طبیعت) است و بر اساس جزء هستی‌شناختی، همه آنچه وجود دارد (علی الاصول) می‌تواند بوسیله علم مورد پژوهش قرار گیرد. برخی از فلاسفه طبیعت‌گرا معتقدند که جزء هستی‌شناختی، یعنی طبیعت‌گرایی هستی‌شناختی (یا متافیزیکی)، یک اصل فلسفیِ ضروری یا ساختاری برای علم است، به این معنا که اگر از متافیزیکِ علم زدود شود، آنچه حاصل می‌گردد دیگر علم نخواهد بود. در مقابل، بسیاری از منتقدین طبیعت‌گرایی معتقدند که طبییعت‌گرایی هستی‌شناختی، آموزه‌ای خارج از متافیزیک علم است و تنها طبیعت‌گرایی روش‌شناختی است که (نه یک اصل متافیزیکی بلکه) یک اصل نظم دهنده یا روش‌شناختی برای علم به شمار می‌رود. در این تلقی، طبیعت‌گرایی تنها به عنوان یک پیشفرض پراگماتیک برای عمل علمی دانشمندان به کار می‌رود. در این مقاله نشان خواهیم داد هیچ یک از دو رویکرد فوق در خصوص نسبت طبیعت‌گرایی و علم صحیح نیست؛ و ما مجاز نیستیم بر اساس یک پیشفرض متافزیکی یا پراگماتیک، راه ورود هویات و علل فراطبیعی را به قلمرو علم سد نماییم، و متافزیکی از عالم طبیعت را برای علم پیشفرض بگیریم که از آغاز خالی از چنین هویات و عللی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The possibility of naturalism in science

نویسنده [English]

  • sayyed mahdi biabanaki
Assistant Professor, Isfahan Univesity, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Scientific naturalism is a doctrine that consists of two ontological and methodological components. On the basis of the methodological component, the scientific method is the only source for validation (about nature), and based on the ontological component, all that exists (causation) can be investigated by science. Some naturalist philosophers believe that the ontological component, that is, ontological (or metaphysical) natureism, is an essential or structural philosophy for science, in the sense that if science is eliminated from metaphysics, then what is obtained will no longer be science.
In contrast, many naturalist critics believe that ontological naturalism is a lesson outside metaphysics of science, and only methodological naturalism (not a metaphysical principle) is a disciplining or methodological principle for science. In this sense, naturalism is used only as a pragmatic predicate for scientific action of scientists. In this paper, we will show that none of the two approaches are correct in relation to the relation between naturalism and science; and we are not allowed to block the flow of Hwites and supernatural causes into the realm of science, based on a metaphysical or pragmatic default, and the metaphysics of the universe We presuppose nature to science, which is free from such an echo and causation from the beginning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • naturalism
  • ontological naturalism (metaphysical)
  • metaphysics of science
  • scientific method
تالیافرو، چارلز (1382). فلسفه دین در قرن بیستم، ترجمه انشاءالله رحمتی، دفتر پ‍‍ژوهش و نشر سهروردی، تهران
Clarke, Steven (2009). "Naturalism, Science and the Supernatural", SOPHIA, 48: 127-142
Dawkins, Richard (1996). The Blind Whatchmaker: Why Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design, New York, Norton
Fishman, Y. I. (2009). "Can Science test Supernatural Worldview?", Science & Education, 18: 813-837
Flew, Antony (1972). "The Presumption of Atheism", Canadian Journal of Philosophy, 2: 29-46
Johnson, P. (1995). Reasons in the Balance: The Case Against Naturalism in Science, Law, and Education, Downers Grove
Gasser Georg and Matthias Stefan (2007). "The Heavy Burden of Proof for Ontological Naturalism", in How Successful Naturalism?ed. by Georg Gasser, Ontos-Verlag:  159-181.
Mahner, Martin (2012). "The Role of Metaphysical Naturalism in Science", Science & Education, V. 21, Issue 10: 1437-1459
McMullin, Ernan (2011). "Varieties of Methodological Naturalism", in The Nature of Nature, ed. by Bruce L. Gordon an William A Dembski, ISI Books: 82-94
Monton, B (2009). Seeking God in Science: An Atheist Defends Intelligent Design
Moser, Paul K. and Yandell David (2000). "Farewell to Philosophical Naturalism", in Naturalism: A Critical Analysis, ed. by W. L. Craig, London, Routledge: 3-23.
Numbers, Ronald L. (2011). "Science without God: Natural Laws and Christian Beliefs", In Bruce L. Gordon and William A Dembski (Eds), The Nature of Nature, USA, ISI Books: 62-81
Plantinga, Alvin (2011). Where the Conflict Really Lies: Science, Religion and Naturalism, New York, Oxford University Press
Rea, Michael (2002). World without Design: The Ontological Consequences of Naturalism, New York, Oxford
 Scott, Eugenie (1993). "Darwin Prosecuted: Review of Johnson's Darwin on Trial", Creation/Evolution Journal, V. 13 N. 2: 36-47.
Shalkowski, S. (1992). "Atheological Apologetics", in Contemporary Perspectives in Religious Epistemology, ed. By R. Geivett and B. Sweetman, Oxford, Oxford University Press.
Young, M. &Perakh, M. (2004). "Is Intelligent Design Science?" In M. Young & T. Edis (Eds.), Why Intelligent Design Fails