شی ء طبیعی و مصنوعات تکنولوژیک: از دوگانه انگاری تا این همانی (بررسی و نقد چند دیدگاه)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفة علم، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری فلسفة علم و فنّاوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشجوی دکتری فلسفة علم و فنّاوری، دانشگاه صنعتی شریف

4 استاد فلسفة اسلامی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

آیا می توان تمایزی میان امور طبیعی و مصنوعات قائل شد؟ و یا فارغ از دوگانة مصنوع
طبیعی باید به جهان هستی نگریست؟ پاسخ به این سؤالات، جایگاه فلیسوف تکنولوژی را
در مواجهه با مصنوع تکنیکی مشخص می کند و مسائل چال شبرانگیزی را با خود به همراه
می آورد. در این مقاله تلاش م یشود تا به این سؤال ها از منظرهای مختلف پاسخ داده
شود.ابتدا، دیدگاه فلاسفة معاصر در رابطه با تمایز میان امر مصنوع و طبیعی ارائه
می شودکه تا حدی به نظر می آید مرز میان این دوجهان از نظر این فلاسفه لغزان است و
این » نمی توان با قطعیت امور را در ذیل این دو دسته قرار داد؛ اکثر این فلاسفه در ذیل
قرار م یگیرند. در بخش دوم این مقاله، با بررسی امر طبیعی و مصنوع در سنت « همانی
حکمت اسلامی تا حدی سعی در ترسیم مرزی قطعی میان این دو جهان داریم. در این
جهت تمایز میان امور طبیعی و مصنوعات استفاده م یشود « صورت نوعیه » سنت از مفهوم
هستند. در پایان نیز به نقد « دوگانه انگاری » و م یتوان گفت فلاسفة اسلامی قائل به تمایز و
برخی دیدگاه های مذکور خواهیم پرداخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Views about the boundary between Natural Objects and Technological Artefacts; Critique and Evaluation

نویسندگان [English]

  • hale Asgarinia 1
  • Saeedeh Babaii 2
  • Moslem Solhi Rad 1
  • Mohammad Namazi 3
  • Seyed Hassan Hosseini 4
1 M.A. student in Philosophy of Science, Sharif University of Technology
2 Philosophy of Science and technology, Institute of Humanities and Cultural Studies
3 Ph.D. student in Philosophy of Science, Sharif University of Technology
4 Professor of Philosophy of Science Department, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Can one distinguish between natural objects and artifacts? Or should one look at the universe without considering natural-artifact dichotomy? The answers of these questions, determine the position of philosophy of technology in confronting with the technical artifacts, and bring about challenging issues. In this paper, we try to answer these questions from different perspectives. First, we will express the contemporary philosophers’ views about the distinction between artifacts and natural object, which the boundary between these two worlds seems to be unclear to some extent in their views and one can’t, without controversy, categorize things into these two categories.

ابن سینا (شیخ الرئیس) ( 1375 ه.ش.)، الاشارات و التنبیهات (با شرح خواجه نصیرالدین طوسی)، نشر
.3 ، البلاغه، مجلدات 1
خندان، م. ( 1388 )، فلسفة اطلاعات در نظر لوچیانو فلوریدی و رافائل کاپورو، تهران: چاپار؛ نهاد
کتابخانه های عمومی کشور.
سبزواری، الحاج ملاهادی. ( 1366 )، شرح المنظومه، مؤسسة انتشارات دارالعلم.
سالاری راد، م. و فریدی خورشیدی، م. ( 1392 )، تبیین مسئلة تکنولوژی و جایگاه آن در الهیات عقلی،
.76- نشریة پژوهش های فلسفی: دانشگاه تبریز، صص 47
لهین (ملاصدرا)، صدرالدین محمد الشیرازی. ( 1382 ه.ش.)، حاشیه برالهیات شفاء،قم: بیدار. Ĥ صدرالمت
لهین (ملاصدرا)، صدرالدین محمدالشیرازی. ( 1981 )، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه Ĥ صدرالمت
.6 ، الاربعه (اسفار)، دار احیاء التراث العربی، مجلدات 5
طباطبایی، علامه سید محمد حسین. ( 1416 ه.ق.)، نهایه الحکمه، مؤسسة النشر الاسلامی.
مصباح یزدی، م. ت. ( 1391 )، آموزش فلسفه، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مطهری، م. ( 1364 )، اصول فلسفه و روش رئالیسم، انتشارات صدرا.
. 7 و 11 ، مطهری، م. ( 1357 )، مجموعه آثار شهید مطهری، انتشارات صدرا، مجلدات 6
ورماس، پ؛ و همکاران، ( 1391 )، رویکردی در فلسفة تکنولوژی: از مصنوعات تکنیکی تا سیست مهای
اجتماعی-تکینکی، ترجمة تقوی، م. و کاکائی، ف.، تهران: کتاب آمه.
Brown, S. and Capdevila, R. (1999), Perpetum Mobile: Substance, Force and the Sociology of
Translation, In Law, J. and Hassard, J. (eds.), Actor Network Theory and After, Oxford:
Blackwell, 26-50.
Feenberg, A. (2005), Heidegger and Marcuse: The Catastrophe and Redemption of History,
Routledge.
74 شی ء طبیعی و مصنوعات تکنولوژیک: از دوگانه انگاری تا ای نهمانی (بررسی و نقد چند دیدگاه)
Floridi, L. (2013), the Ethics of Information. Oxford University Press.
Giardino, V. (2012), I Mean It! (And I Cannot Help It): Cognition and (Semantic) Information,
in Luciano Floridi’s Philosophy of Technology, Springer Dordrecht Heidelberg New York
and London, PP. 105-122.
Verbeek, P. P. (2011), Moralizing technology: Understanding and Designing the Morality of
Things, Chicago/London: The University of Chicago Press.
Schmiden,H.(2015), Bruno Latour in Pieces, Translated by Gloria Custance, Fordham
University Press, New York.
Latour, B. And Woolgar, S. (1986). Laboratory life: The Construction of Scientific Facts,
Princeton University Press. Princeton: New Jersey