تحلیل خطای علمی در چارچوب معرفت‌شناسی اعتمادگرا (با تأکید بر دیدگاه سوسا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فنّاوری

چکیده

تحلیل معرفت‌شناختی خطا اصولاً می‌تواند بر اساس تحلیل خطای ناشی از نقص خودِ باور، خطای حاصل از کذب باور یا خطای در توجیه صورت گیرد. اما به نظر می‌رسد خطای قابل انتساب به فاعل شناسا، داشتن باور معیوب، یا عدم دستیابی وی به صدق نیست بلکه خطای وی در توجیه است. این مقاله، در چارچوب نظریه‌های توجیه اعتمادگرا به تحلیل خطای علمی می‌پردازد. در این راستا با برررسی دیدگاه‌های اعتمادگرایانه آلوین گلدمن (اعتمادگرایی مبتنی بر فرایند) و رابرت نوزیک (ردیابی صدق) محدودیت‌های آنها نشان داده می‌شود و سپس دیدگاه منظرگرایی فضیلتی سوسا ارائه می‌شود. ادعای مقاله این است که اصل ایمنی باور که توسط سوسا به‌عنوان شرط لازم معرفت ارائه شده است، می‌تواند نقطه اتکای قابل دفاعی برای تحلیل خطای معرفتی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Scientific Error in Reliabilism Epistemology

نویسنده [English]

  • Mahmoud Mokhtari
Mokhtari
چکیده [English]

According to the traditional definition of knowledge, it seems that the epistemological analysis of error can be conducted through considering any defect in knowledge components: fault belief, false belief, and unjustified belief. However, the arising question is this: Which error is attributable to the believer? When is a believer blamed for possessing a fault or false belief? It seems that he is blameless if he has good reasons for believing that p, even though p is false. The aim of this article is to present an analysis of epistemic error in justification, in externalist reliabilism framework. Firstly, the capacity of chief theories in the general reliabilism is assessed for epistemic error analysis. These are the process reliabilism of Alvin Goldman and truth tracking theory of Robert Nozick. Afterward, the virtue perspectivism of Ernest Sosa is surveyed. This paper will argue that the safety principle, which is introduced as a necessary condition of knowledge by Sosa, is a defendable base for error analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Error
  • reliabilism
  • Virtue Perspectivism
  • Safe Belief
  • Apt Belief
  • A. Goldman
  • R. Nozick
  • E. Sosa
Adam, T. et al. (2013). ‘Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam using the 2012 dedicated data’, Journal of High Enery Physics, Issue 1 (article: 153).#
BonJour, L. and E. Sosa (2003). Epistemic Justification: Internalism vs. Externalism, Foundations vs. Virtues (Great Debates in Philosophy), Wiley-Blackwell Publisher.#
Broncano, Fernando (2011). ‘Can Epistemic Circumstances Be Safe?’, Universitat de Girona/ LOGOS, XIII TIF Barcelona, 12-14 January.#
Contaldi, C. R. (2011). ‘The OPERA Neutrino Velocity Result and the Synchronisation of Clocks’, arXiv:1109.6160v2.#
Fernandez, M. A. (2010). ‘Aptness and Safety: How Are They Related?’, CRÍTICA, Revista Hispanoamericana de Filosofía, Vol. 42 (125).#
Goldman, Alvin (1967). ‘A Causal Theory of Knowing’, Journal of Philosophy, 64 (12).
Goldman, Alvin (1979). ‘What is Justified Belief ?’, Justification and Knowledge.#
Goldman, Alvin (1999). ‘Internalism Exposed’, The Journal of Philosophy, Vol. 96 (6).#
Goldman, Alvin (2008). ‘Reliabilism’, Stanford Encyclopedia of Philosophy.#
Nozick, Robert (1981). Philosophical Explanations, Cambridge, MA: Harvard University Press.#
Pritchard, D., A. Millar, and A. Haddock (2010). The Nature and Value of Knowledge-Three Investigations, Oxford University Press.#
Sosa, Ernest (1991). Knowledge in Perspective: Selected Essays in Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press.#
Sosa, Ernest (1993). ‘Epistemology, Realism, and Truth’, Philosophical Perspectives, 7. 
Sosa, Ernest (1994a). ‘Virtue Perspectivism: A Reply to Foley and Fumerton’, Philosophical, Issues, 5.#
Sosa, Ernest (1994b). ‘For the Love of Truth?’, Virtue Epistemology: Essays on Epistemic Virtue and Responsibility, edited by Abrol Fairweather and Linda Zagzebski, Oxford University Press.#
Sosa, Ernest (1999a). ‘How to Defeat Opposition to Moore’, Philosophical Perspectives, 13: Epistemology, edited by James Tomberlin, Atascadero, CA: Ridgeview Publishing.#
Sosa, Ernest (1999b). ‘How Must Knowledge be Causally Related to What is Known’, Philosophical Topics, Vol. 26 (1 & 2).#
Sosa, Ernest (2007). A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, Vo. 1, Oxford University Press.#