ناتوانی مدل استیفنز در محدودکردن استدلال «احتیاط بهتر از پشیمانی است

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه علم گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید قم

چکیده

برخی فیلسوفان بر این باورند که اصل انتخاب طبیعی اعتمادپذیری فرایندهای باورسازی را تضمین می‌کند. طبق این دیدگاه، آن دسته از فرایندهای باورسازی که بیش‌تر باورهای صادق تولید می‌کنند تا باورهای کاذب، برای تولید مثل و بقای موجود زنده سودمندند و از این ‌رو انتخاب طبیعی آن‌ها را حفظ می‌کند. استفن استیچ در استدلالی که به «احتیاط بهتر از پشیمانی است» مشهور است این رویکرد را وامی‌زند. او نشان می‌دهد که انتخاب طبیعی دلیل کافی برای اعتمادپذیری فرایندهای باورسازی نیست. از سوی دیگر، کریستفر اِل. استیفنز با ارائة مدلی، وضعیت‌هایی را مشخص می‌کند که در آن‌ها انتخاب طبیعی از باورهای صادق حمایت می‌کند. او معتقد است که این مدل استدلال استیچ را محدود می‌کند. در این نوشتار نشان می‌دهیم که مدل استیفنز نمی‌تواند استدلال «احتیاط بهتر از پشیمانی است» را محدود کند و اساساً تأثیری در مناقشة میان موافقان و مخالفان تبیینِ مبتنی بر نظریة تطور برای اعتمادپذیری فرایندهای باورسازی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stephens’ Model inability to Limiting ‘Better Safe than Sorry’ Argument

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mahdi Eatemad al-Eslami Bakhtiari 1
  • Mirsaeid Mousavi Karimi 2
1 PhD student in Philosophy of Science, Sharif University of Technology
2 Associated Professor of Mofid University, Philosophy Department, mmkarimi@sharif.edu
چکیده [English]

Some philosophers believe that natural selection guarantees the reliability of belief formation processes. From their point of view, belief formation processes that lead to true beliefs more than false ones are useful for organism reproduction and survival, and so are saved by natural selection. However, Stephen Stich’s argument, called “better safe than sorry”, shows that natural selection is not sufficient for the reliability of belief formation processes. Criticizing this argument, Cristopher L.