کاربستِ «کاربست» و حل سه مشکل در نظریة ارجاع کریپکی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد فلسفة علم، دانشگاه امیرکبیر

2 استادیار گروه مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه امیرکبیر

چکیده

در نظریة ارجاع سول کریپکی حداقل سه مشکل وجود دارد؛ ‌1. ارجاع‌دهیِ متفاوت اسامی خاص در جهان‌های ممکن مختلف؛ 2. تغییر مرجع؛ و 3. خطاناپذیری ارجاعی ترم‌های نظری. در این مقاله ابتدا این سه مشکل را طرح می‌کنیم سپس بیان می‌کنیم که چگونه خود کریپکی با توسل به مفهوم «کاربست» مشکل اول را حل کرده است و پس از آن چگونگی حل‌شدن مشکل دوم و سوم را با استفاده از همین روش توضیح می‌دهیم. علاوه بر این در قسمتی از مقاله به تز مثلث‌بندی دیویدسون رجوع می‌کنیم و از طریق آن نشان می‌دهیم که وجود جامعة زبانی برای تعیّن مرجع لازم است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of “Use” to Solve Three Problems in Kripke’s Theory of Reference

نویسندگان [English]

  • Hossein Nasrollahi 1
  • Morteza Sedaghat Ahangari Hossein Zadeh 2
1 . M.A Student in Philosophy of Science, Amirkabir University of Technology
2 Assistant Professor of Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Department of Management, Science and Technology
چکیده [English]

There are, at least, three problems in Kripke’s theory of reference, including: 1. the problem of proper names referring: a proper name may refer to different referents in different possible worlds; 2. the problem of reference failure; and 3. the problem of referential infallibility of theoretical terms. In this paper, first we elaborate these problems in more details. Then we show how Kripke himself solves the first problem appealing to the concept of ‘use’ and then we investigate how the other two problems can be solved with the same strategy. We also refer to Davidson’s triangulation thesis to show that linguistic community contributes in the determination of referent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • use
  • Kripke’s theory of reference
  • possible worlds
  • triangulation
  • rigid designator
  • theoretical terms
  • initial baptism
منابع

Davidson, D. (1991). ‘Epistemology Externalized’, Dialectica, 45.

Davidson, D. (1992). ‘The Second Person’, in his Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford: Clarendon Press.

Davidson, D. (1997). ‘The Emergence of Thought’, in his Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford: Clarendon Pres, 1997.

Evans, G. (1985). Collected papers, Oxford: Clarendon Press.

Frege, G. (1997). ‘On Sinn and Bedeutung’, in Beaney, M. (ed.) The Frege Reader, Oxford: Blackwell.

Kripke, S. (1980). Naming and Necessity, Oxford: Oxford University Press.

Kroon, F. (1985). ‘Theoretical Terms and the Causal Theory of Reference’, Australasian Journal of Philosophy, Vol. 63, No. 2.

Kroon, F. (2011). ‘Theory dependence, warranted reference and the epistemic dimensions of realism’, European Journal of Philosophy of Science, 1.

Nola, R. (1980). ‘Fixing the Reference of Theoretical Terms’, Philosophy of Science, Vol. 47, No. 4.

Psillos, S. (2012). Perception, Realism and the Problem of Reference, Cambridge.

Russell, B. (1956). ‘On Denoting’, in Russell, B. Logic and Knowledge, R. Marsh (ed), London: Routledge.

Searle, J. (1985). ‘Proper Names’, Mind, 67.

Sedaghat, M. (2013). ‘How Might A Davidsonian Rescue the Normativity of Meaning?’, Filozofia Nauki, Vol. 82, No. 2.