پیوند فلسفه و فیزیک در اندیشة کمپبل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

چکیده

کیت کمپبل از زمرة فیلسوفان ساختارگرا و پدیدارگرایی است که ساختار هستی‌شناختی اعیان خارجی را صرفاً بر مبنای اوصاف تبیین کرده است. از آن‌جا که اوصاف مورد نظر کمپبل، هستنده‌هایی جزئی، منفرد و غیر قابل مشارکت در اعیان کثیر هستند و از سوی دیگر، به‌ مثابة آجرهای اولیة جهان خارج معرفی شده‌اند، دیدگاه‌های وی از سوی برخی از فیزیک‌دانان معاصر حمایت شده است. این نوشتار درصدد است پس از معرفی مفهوم اعراض فردی و نظریة کلاف اعراض فردی، قرابت و تفاوت این اندیشه با دیدگاه فیزیک‌دانان معاصر در خصوص زیراتمی‌ها و میدان‌ها را ذکر کرده و نادرستی این نظریه در کیفیت خواندن زیراتمی‌ها و میدان‌ها و تبیین ساختار اعیان خارجی بر حسب صرف اوصاف را متذکر شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Connection between Philosophy and Physics in Campbell’s Point of View

نویسنده [English]

  • Reza Mahoozi
Assistant Professor of Philosophy, Iranian Institute for Social and Cultural Studies
چکیده [English]

Campbell, as a structuralist and phenomenalist philosopher, explains the ontological structure of things based on properties. Many physicists have endorsed his theory because he introduces properties as particular and tropic entities, of which outer world is built. In this paper, first, I introduce tropes and trope theory then I will notice some similarities and differences between this theory and physician’s opinions about subatomic and fields. We will conclude that we cannot introduce subatomic and fields as properties to explain the structure of external world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • property
  • trope
  • external objects
  • trope theory
  • subatomic
  • fields
ماحوزی، رضا (1391). مفهوم جوهر در متافیزیک تحلیلی معاصر، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
ماحوزی، رضا (1390 الف). «نقدی بر نظریة اعراض فردی به مثابة بدیلی برای نظریة کلاسیک»، تهران: خردنامة صدرا، ش 69.
ماحوزی، رضا (1390 ب). «تحلیل فیلسوفان تحلیلی از فردیت و هویت شیء در نظریة جزئی‌های برهنه»، تهران: شناخت، دانشگاه شهید بهشتی، ش 7، پیاپی 1/ 65.
 
Campbell, K. (1990). Abstract Particulars, Oxford: Basil Blackwell.
Campbell, K. (1983). ‘Abstract Particulars and the Philosophy of Mind’, Australasian Journal of Philosophy, 61.
Campbell, K. (1987). ‘A Fourth Versions of the Bundle Theory’, Philosophical Studies.
Casullo, Albert. ‘The Contingent Identity of Particulars and Universals’, Mind, Vol. XCIII.
Denkel, A. (1996). Object and Property, Cambridge University press.
Kim, H. J. (2000). On Trope Theory, Iowa: University of Iowa.
Levinson, Jerrald (2006). Why There Are No Tropes, Philosophy; The Royal Institute of Philosophy, Vol. 81, No. 318.
Loux, M. J. (1998). Metaphysics, A Contemporary Introduction, Rutledge.
Simons, Peter (1994). ‘Particulars in Particular Clothing: Three Trope Theories of Substance’, Philosophy and Phenomenology Research, 54.
Williams, D. C. (1931). ‘The Nature of Universals and Abstractions’, The Monist. 41.
Williams, D. C. (1953). ‘On the Elements of Being’, Review of Metaphysics, Vol. 7, No. 2, cited from Thomas, Charles C. (1966). Principles of Empirical Realism, Springfield.
‘Tropes’, in Stanford Encyclopedia of Philosophy /plato.stanford.edu/.