تمایزِ تحلیلی ـ ‌تألیفی از منظر کواین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای فلسفة تطبیقی، دانشگاه علامه

چکیده

مقالة 1951 کواین با عنوان «دو حکم جزمی تجربه‌گرایی» با نقدی دور از انتظار به دوگانة مشهور تحلیلی ـ ترکیبی، ضمن موضع‌گیری علیه استفاده از مفهوم تحلیلت در توضیح و تبیین ضرورت و پیشینی‌بودن، هرگونه تلاش در جهت ارائة تمایزی غیر دوری میان گزاره‌های تحلیلی و ترکیبی را ناکام دانست. به اعتقاد کواین مفاهیمی نظیر تناقض، ترادف، و معنا که در تعریف قضایای تحلیلی از آن‌ها بهره برده می‌شود، در عین حال که وضوح لازم‌ را ندارند، ارتباطی دوری با یک‌دیگر دارند.
کواین همچنین بر آن است که نگرشی کل‌نگرانه به محتوای هر گزارة مفرد موجب خواهد شد تا همة گزاره‌ها به نحوی با حاشیه‌های تجربی شبکة باورهای ما تماس حاصل کنند و این به معنای امکان بازنگری در همة گزاره‌ها و از میان رفتن تمایز مألوف میان قضایای تحلیلی و ترکیبی خواهد بود. این نوشتار ضمن بررسی تفصیلی نظرگاه کواین در نفی تمایز، در‌نهایت، عمده‌ترین چالش‌های پیش روی این نظریه را به بحث و بررسی خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rejection of the Analytic-Synthetic Distinction in Quine’s Viewpoint

نویسندگان [English]

  • ghasem purhasan 1
  • Mojtaba Etemadinia 2
1 Assistant Professor of Philosophy Department, Allameh Tabataba'i University
2 Ph.D Student in Comparative Philosophy, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

 
Quine’s article in 1951 entitled ‘Tow Dogmas of Empiricism’, based on an unexpected critique of analytic-synthetic distinction, rules against using ‘analyticity’ to explain the necessity and the a priori. Quine refused any attempt to display any distinction between analytic and synthetic statements without a vicious circle among them. According to his viewpoint, concepts as ‘synonymy’, ‘contradiction’ and ‘meaning’ which were used in the definition of the analytic statements, aren’t clear enough and there is a vicious circle between them. Quine argues that a holistic attitude toward any ‘individual statement’ entails that all propositions can be in touch, in some way, with the empirical boundary of our belief web. It implies the possibility of revision all statements and consequently the destruction of familiar distinction between analytic and synthetic statements. In this article we first review Quinen’s viewpoint on the rejection of analytic-synthetic distinction and then will examine the main challenges of his critique

کلیدواژه‌ها [English]

  • analytic statements
  • synthetic statements
  • synonymy
  • Necessity
  • a priori
پایا، علی (1390). «کارنپ و فلسفة تحلیلی»، ارغنون، ش 7 و 8 (فلسفة تحلیلی)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

خاتمی، محمود (1386). مدخل فلسفة غربی معاصر، تهران: نشر علم.

کواین، ویلارد ون اورمن (1390). «دو حکم جزمی تجربه‌گرایی»، ترجمة منوچهر بدیعی، ارغنون، ش 7 و 8 (فلسفة تحلیلی). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

گیلیس، دانالد (1387). فلسفة علم در قرن بیستم، ترجمة حسن میانداری، تهران و قم: سمت و مؤسسة فرهنگی طه.

میثمی، سایه (1386). معنا و معرفت در فلسفة کواین، تهران: نگاه معاصر.

 

Carnap, Rudolf (1955). ‘Meaning and Synonymy in Natural Languages’, Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, Vol. 6, No. 3.

Carnap, Rudolf (1966). Philosophical Foundations of Physic: An introduction to the philosophy of science, Martin Gardner (ed.), New York/ London: Basic Books.

Decock, Lieven (2006). True by virtue of meaning: Carnap and Quine on the analytic-synthetic distinctions, In: GAP.6 Workshop on Rudolf Carnap (Berlin, September 2006), available from: philsci-archive.pitt.edu/view/confandvol/gapwr.html.

Gibson, Roger. F (ed.) (2006), The Cambridge Companion to Quine, Cambridge University Press.

Gregory, Paul. A (2003). ‘‘Two Dogmas’ All Bark and No Bite? Carnap and Quine on Analyticity’, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. LXVII, No. 3.

Grice H. P. & Strawson P. F. (1956). ‘In defense of a dogma’, Philosophical Review Vol. 65, No. 2.

Harman, Gilbert (1967). ‘Quine on Meaning and Existence’, The Review of Metaphysics, Vol. 21, Issue. 1.

Hylton, Peter (2007). Quine, NewYork & London: Routledge.

Kant, Immanuel (1998). The critique of pure reason, Translated and Edited by Paul Guyer & Allen W. Wood, Cambridge University Press.

O’Grady, Paul (1999). Carnap and Two Dogmas of Empiricism, Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 59, No. 4.