کلیدواژه‌ها = فلسفۀ تکنولوژی
تعداد مقالات: 3
1. علم و تکنولوژی: تفاوتها، تعاملها، و تبعات آنها

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-158

علی پایا؛ علیرضا منصوری


2. طبی‌سازی به مثابة تکنولوژی تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفۀ تکنولوژی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-118

علیرضا منجّمی؛ حمیدرضا آیت‌اللهی؛ مهدی معین زاده


3. فرانکنشتاین یا پرومته: تحقیق در باب ذات‌گرایی در تکنولوژی پزشکی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 75-103

مهدی معین‌زاده