کلیدواژه‌ها = عناصر چهارگانه
تعداد مقالات: 2
1. تبیین هستی‌شناسانه عالم اوسط در اندیشة کیمیایی حسن بن زاهد کرمانی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-104

علی کاوسی رحیم؛ رضا کوهکن


2. جهان‌شناسی ابویوسف یعقوب بن اسحاق کِندی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-36

رسول جعفریان؛ ایرج نیک سرشت؛ عبدالله فرهی