کلیدواژه‌ها = تکنولوژی
تعداد مقالات: 5
1. علم و تکنولوژی: تفاوتها، تعاملها، و تبعات آنها

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-158

علی پایا؛ علیرضا منصوری


2. نقد و بررسی چالش‌های علم مدرن از دیدگاه دکتر سید حسین نصر

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-112

رشید قانعی؛ سید حسن حسینی


3. خروج از دوگانگی تکنولوژی خودمختار و تکنولوژی به مثابة وسیلة صرف؛ بر اساس دیدگاه برونو لاتور

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-51

رحمان شریف زاده؛ غلامحسین مقدم حیدری


4. طبی‌سازی به مثابة تکنولوژی تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفۀ تکنولوژی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-118

علیرضا منجّمی؛ حمیدرضا آیت‌اللهی؛ مهدی معین زاده


5. تجارت الکترونیک از دیدگاه فلسفة تکنولوژی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-95

سید‌‌محمدرضا امیری طهرانی