نویسنده = حسنی، سیدحمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. هویت انسان؛ مبنای عینیت در علوم انسانی هرمنوتیکی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-67

10.30465/ps.2020.5744

سیدحمیدرضا حسنی؛ عسگر دیرباز؛ هادی موسوی؛ مالک شجاعی جشوقانی