نویسنده = کاوش، آرین
تعداد مقالات: 1
1. نقد و تحلیل پدیدارشناختی مفهوم همدلی در پزشکی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 69-86

10.30465/ps.2020.5671

آرین کاوش؛ فراز گل افشان؛ نازنین سلیمانی؛ سیده پرنیان حسینی کازرونی