نویسنده = دویران، الهه
تعداد مقالات: 1
1. شکلدهی متقابل جامعه و فناوری؛ موردکاوی تاریخی ماشین‌تحریر

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 215-235

مهدی کفائی؛ الهه دویران؛ مصطفی تقوی