نویسنده = زیبا کلام مفرد، سعید
تعداد مقالات: 2
1. روش علمی نیوتن در قول و فعل

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

سعید زیباکلام


2. امتزاج فقه و علوم اجتماعی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-42

سعید زیبا کلام مفرد