نویسنده = شیخ رضایی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. معمای جدید استقرا و انواع طبیعی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-138

10.30465/ps.2019.4159

محمدمهدی هاتف؛ حسین شیخ رضایی