نویسنده = اکبری، علی
تعداد مقالات: 1
1. ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس و ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎی ﺷﺒﻪاﺳﺘﻌﻼﻳﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 149-170

10.30465/ps.2020.5222

اسفندیار غفاری نسب؛ علی اکبری؛ علی اصغر نظری