نویسنده = بیگ زاده، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر تبیین علمی از دیدگاه وسلی سمن

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-107

خدیجه بیگ زاده؛ سیدحسن حسینی