نویسنده = منصوری، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. شأن هستی‌شناختی تابع موج

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 25-45

مریم انصاری بناب؛ علیرضا منصوری


2. عدم تقارن ترمودینامیکی زمان و فرضیه ی گذشته برای کیهان اولیه

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 171-193

نرجس فتحعلیان؛ علیرضا منصوری


3. آیا مدل تکیونیتبیین خوبی برای پدیدۀ ناموضعیت کوانتومی است؟

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-123

سجاد مال‌میر؛ علیرضا منصوری