نویسنده = کرباسی زاده، امیر احسان
تعداد مقالات: 2
1. مسأله‌ی شاهد قدیمی برای بِیزگرایی، وتعبیرهای احتمال

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-41

حامد بیکران بهشت؛ امیر احسان کرباسی زاده


2. توطئة سکوت بررسی نقش ناظر ارجح در ناسازگاری نظریة نسبیت خاص و متافیزیک پویانگرانه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-25

حسن امیری آرا؛ امیر احسان کرباسی زاده