نویسنده = نصراللهی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. کاربستِ «کاربست» و حل سه مشکل در نظریة ارجاع کریپکی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 107-121

حسین نصراللهی؛ مرتضی صداقت آهنگری حسین‌زاده