نویسنده = مهدیان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ویژگی های روش شناسی فریدمن

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-53

10.30465/ps.2020.5234

محمدرضا امیری تهرانی؛ مهدی مهدیان