نویسنده = شیخ جباری، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. چند‌جهانی و آزمون‌پذیری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-98

سعید معصومی؛ مهدی گلشنی؛ محمدمهدی شیخ جباری