نویسنده = جوادیون اصفهانی، مریم سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شواهد تاریخی و فلسفی حاکی از تأثیر مایکل پولانی بر تامس کوهن

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 75-96

مرتضی صداقت آهنگری حسین‌زاده؛ مریم سادات جوادیون اصفهانی