نویسنده = صداقت آهنگری حسین‌زاده، مرتضی
تعداد مقالات: 4
1. کاربستِ «کاربست» و حل سه مشکل در نظریة ارجاع کریپکی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 107-121

حسین نصراللهی؛ مرتضی صداقت آهنگری حسین‌زاده


2. نظریه‌باری مشاهدات1 در بوتة نقد

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-51

مجید بیدارمغز؛ مرتضی صداقت آهنگری حسین‌زاده


3. کرون در باب ارجاع، دیویدسون در باب محتوا

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-33

مرتضی صداقت آهنگری حسین‌زاده


4. بررسی شواهد تاریخی و فلسفی حاکی از تأثیر مایکل پولانی بر تامس کوهن

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 75-96

مرتضی صداقت آهنگری حسین‌زاده؛ مریم سادات جوادیون اصفهانی