نویسنده = زاهد زاهدانی، سیدسعید
تعداد مقالات: 1
1. حیث وجودشناسانۀ ابژکتیویته از منظر گادامر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-108

سیداسماعیل مسعودی؛ سیدسعید زاهد زاهدانی