نویسنده = خطیری یانه سری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. پوزیتیویسم و روی گردانی بعضی از فیزیک دانان برجستۀ قرن بیستم از آن

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-132

مهدی گلشنی؛ مرتضی خطیری یانه سری