نویسنده = معصومی، سعید
تعداد مقالات: 3
1. هم‌وردایی عام، دیدگاه‌های فریدمن و ارمن

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-130

سعید معصومی


2. فرا استقرای بدبینانه و واقع گرایی ساختاری

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 133-156

سعید معصومی


3. تلقی واقع گرایانه از مکانیک کوانتومی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 125-155

سعید معصومی