نویسنده = فرهانیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه راسل دربارۀ استقرا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 93-114

فاطمه فرهانیان؛ محمدعلی عبداللهی