نویسنده = طاهری، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی مدل‌های آماری؛ دو رویکرد نگاشتی و استنباطی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-101

مهدی عاشوری؛ سید محمود طاهری