نویسنده = فرهی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. جهان‌شناسی ابویوسف یعقوب بن اسحاق کِندی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-36

رسول جعفریان؛ ایرج نیک سرشت؛ عبدالله فرهی