نویسنده = علیرضا منصوری
تعداد مقالات: 2
1. علم و تکنولوژی: تفاوتها، تعاملها، و تبعات آنها

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-158

علی پایا؛ علیرضا منصوری


2. مسئلۀ اندازه‌گیری در مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 137-160

علیرضا منصوری