نویسنده = منجمی، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و نقد هوش‌مصنوعی در طبابت از منظر معرفت‌شناسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-58

الهه سروش؛ علیرضا منجمی


2. طبی‌سازی به مثابة تکنولوژی تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفۀ تکنولوژی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 99-118

علیرضا منجّمی؛ حمیدرضا آیت‌اللهی؛ مهدی معین زاده


3. پزشکی به‌مثابة یک پارادایم؟

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 123-136

علیرضا منجمی