نویسنده = امیری تهرانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ویژگی های روش شناسی فریدمن

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-53

محمدرضا امیری تهرانی؛ مهدی مهدیان