نویسنده = حسین کلباسی اشتری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان مفهوم ماند در فیزیک ارسطویی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-111

فرزانه قدمیاری؛ حسین کلباسی اشتری


2. تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائودن آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم ارائه می‌دهد؟

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-100

زهره عبدخدایی؛ قاسم پور حسن؛ علی اکبر احمدی افرمجانی؛ حسین کلباسی اشتری