نویسنده = علی اکبر احمدی افرمجانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رئالیسم معرفتی از دیدگاه لری لائودن آیا رئالیسم معرفتی تبیین صحیحی از پیشرفت علم ارائه می‌دهد؟

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-100

زهره عبدخدایی؛ قاسم پور حسن؛ علی اکبر احمدی افرمجانی؛ حسین کلباسی اشتری