نویسنده = آهنچی مرکز، امید
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی مفهوم مزاج برپایۀ پزشکی مدرن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-23

امید آهنچی مرکز؛ محمد سعیدی مهر