تعداد مقالات: 137
126. نقش تمثیل و مدل در نظریه های تکامل فرهنگی: مطالعه ی موردی میمتیک

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

هادی صمدی؛ احمدرضا مرادیان


127. عدم تقارن ترمودینامیکی زمان و فرضیه ی گذشته برای کیهان اولیه

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

نرجس فتحعلیان؛ علیرضا منصوری


128. شکلدهی متقابل جامعه و فناوری؛ موردکاوی تاریخی ماشین‌تحریر

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

مهدی کفائی؛ الهه دویران؛ مصطفی تقوی


129. «شم خوب» یک دانشمند به چه معنا است؟

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

محمد مهدی صدرفراتی؛ شادی محمدی


131. بازسازی اندیشه ی مارتین هایدگر پیرامون مفهوم گشتل

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

محمدعلی روزبهانی؛ مهدی معین زاده


132. رده بندی پژوهش‌های تکاملی درباره‌ی ادبیات و معرفی رویکردی تکاملی- شناختی به آن

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

غزاله عزیزی؛ هادی صمدی


134. فلسفه مالی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

مسلم پیمانی


135. ماهیت «علیّت» در فرم غیرتعقلیِ شناخت برمبنای رهیافت ارنست کاسیرر

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

مجیدرضا مقنی پور


136. ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس و ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎی ﺷﺒﻪاﺳﺘﻌﻼﻳﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

اسفندیار غفاری نسب؛ علی اکبری؛ علی اصغر نظری


137. تحلیل ویژگی های روش شناسی فریدمن

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

محمدرضا امیری تهرانی؛ مهدی مهدیان